ફૂડ સિક્યુરિટી બિલ એટલે શું?

1231276_705436092804549_1355815612_n

ફૂડ સિક્યુરિટી બિલ એટલે શું?

.

.

.

.

.

ફૂડ – ગરીબો માટે

 

સિક્યુરિટી – સરકાર માટે

 

બિલ – મારા તમારા જેવા કરદાતા (Tax Payers) માટે!

 

કંઈ હમજ્યા કે નહીં?

 

ટીપ્પણી