ઓનલાઈન ફ્રોડમાં દગાખોરો યૂઝ કરે છે આ 132 નંબર્સ, પોલીસે જાહેર કરી છે યાદી, સતર્કતા રાખો અને બચો

જો આપની સાથે છેલ્લા કેટલાક દિવસો દરમિયાન ૦% વ્યાજ પર લોન આપવાની કે પછી પોલીસી મેચ્યોરીટીના નામે મોબાઈલથી ફોન કરીને ઓનલાઈન ફ્રોડ થયા છે તો આપ ઉત્તર પ્રદેશની ગાઝીયાબાદ પોલીસ (Ghaziabad Police) નો સંપર્ક કરી શકો છો. ગાઝીયાબાદ પોલીસ દ્વારા ૧૩૨ મોબાઈલ નંબરની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેનાથી ફોન કરીને લોકોની સાથે ફ્રોડ કરવામાં આવતા હતા. ગાઝીયાબાદ પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે, પીડિત વ્યક્તિ કોતવાલી પોલીસનો સંપર્ક કરી શકે છે.

image soucre

ગયા અઠવાડિયે ગાઝીયાબાદ પોલીસ અને સાયબર સેલ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કાર્યવાહી કરતા ઝીરો % વ્યાજ પર લોન અપાવવા અને પોલીસી મેચ્યોરીટી થવા પર તેની ચુકવણી જલ્દી કરાવવાના નામે લોકોની પાસે કોલ કરીને ફ્રોડ કરવાના કેસનો ભાંડો ફોડવામાં આવ્યો હતો.

કેટલાક લોકો એમના ઝાળમાં આવી જતા હતા અને ફ્રોડનો શિકાર થઈ જતા હતા.

image soucre

એસપી સીટી પ્રથમ નિપુણ અગ્રવાલએ જણાવ્યું છે કે, ગુનેગારોએ પૂછપરછમાં કબુલ કર્યું છે કે, હજી સુધી અંદાજીત ૧૦ હજાર લોકો પાસેથી ૫ કરોડ રૂપિયા કરતા વધારે ફ્રોડ કરી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસએ આ કેસમાં ૧૪ યુવતીઓ સહિત ૩૦ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એસપી સીટી પ્રથમએ પીડિત વ્યક્તિઓની મદદ કરવા માટે ૧૩૨ મોબાઈલ નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, મોબાઈલ નંબર જોઈને કોતવાલી પોલીસ સાથે સંપર્ક કરી શકો છો.

image soucre

આ છે મોબાઈલ નંબર, જેનાથી કરવામાં આવ્યા છે ફ્રોડ.

 • ૮૯૨૯૮ ૮૦૩૦૦ ૮૯૨૯૯ ૭૭૭૮૪ ૭૬૬૯૯ ૧૧૯૬૬ ૯૯૯૯૮ ૩૯૩૨૪ ૮૭૫૦૭ ૧૨૨૪૧ ૯૬૪૩૩ ૦૩૦૩૫ ૮૫૮૫૯ ૯૯૭૧૭ ૮૪૪૭૨ ૮૯૯૭૭ ૯૭૧૮૧ ૬૯૮૧૫
 • ૯૭૧૮૦ ૧૧૨૧૫ ૯૬૫૪૫ ૮૯૨૪૪ ૯૮૭૩૯ ૯૩૯૫૬ ૯૮૯૧૮ ૭૦૪૧૨ ૮૩૭૭૯ ૦૦૦૧૫ ૯૭૧૮૦ ૧૧૨૪૧ ૭૫૭૯૯ ૭૬૪૯૪ ૮૪૪૭૩ ૪૪૩૩૧ ૭૫૩૫૯ ૨૮૭૦૬
 • ૯૮૭૩૩ ૫૧૬૭૧ ૯૯૯૯૮ ૭૪૮૫૩૮૯૨૯૬ ૧૮૨૪૬ ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૫૬ ૯૬૪૩૩ ૩૩૧૭૮ ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૫૪ ૯૮૭૩૯ ૫૯૮૮૦ ૯૯૯૯૮ ૨૧૩૫૧ ૭૪૬૭૦ ૭૮૦૫૨
 • ૯૬૬૭૪ ૯૫૧૭૮ ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૫૭ ૯૬૬૭૨ ૪૦૨૩૧ ૮૪૪૭૩ ૭૫૦૦૫ ૮૩૭૩૯ ૮૬૯૫૮ ૭૩૫૪૨ ૧૭૧૪૧ ૮૭૫૦૩ ૩૪૩૩૫ ૯૭૫૮૬ ૬૯૨૭૯ ૮૯૨૯૭ ૮૨૦૦૪
 • ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૯૭ ૭૨૯૨૦ ૦૯૮૧૭ ૮૯૨૯૯ ૭૭૭૮૫ ૯૮૭૩૧ ૭૩૮૦૫ ૯૩૫૫૩ ૬૮૬૭૧ ૮૭૫૦૬ ૬૨૯૮૧ ૯૬૪૩૬ ૬૬૫૬૦ ૯૬૫૪૩ ૭૧૩૫૧ ૮૫૮૬૮ ૬૯૯૧૧
 • ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૫૮ ૮૮૨૬૦ ૪૧૮૬૮ ૮૯૨૯૬ ૧૮૩૨૦ ૮૩૭૭૯ ૦૦૦૧૩ ૯૫૪૦૭ ૦૯૩૮૮ ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૪૨ ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૪૪ ૯૬૪૩૩ ૩૩૦૨૩ ૬૩૯૧૩ ૮૯૭૮૧
 • ૮૭૫૦૭ ૫૦૬૦૧ ૯૮૭૩૧ ૬૩૩૫૭ ૭૫૦૦૦ ૪૦૧૫૫ ૮૪૪૭૨ ૮૮૮૭૪ ૮૯૨૯૬ ૧૮૨૬૦ ૭૨૫૩૮ ૩૫૪૦૨ ૮૫૦૬૮ ૫૪૨૭૨ ૮૪૪૭૦ ૦૦૧૬૫ ૯૭૧૮૩ ૯૫૭૬૫
 • ૯૭૧૮૦ ૨૦૩૬૯ ૯૬૭૫૪ ૮૭૨૭૮ ૯૪૭૭૧ ૨૧૮૮૦ ૮૪૪૭૬ ૧૫૫૫૦ ૯૭૫૮૬ ૬૫૦૪૨ ૯૪૩૨૨ ૪૫૯૭૪ ૯૦૦૭૬ ૫૬૫૩૬ ૮૪૪૭૦ ૦૨૬૧૪ ૮૫૮૬૦ ૯૫૪૧૦
 • ૯૧૦૫૦ ૭૬૬૦૨ ૯૭૧૮૦ ૮૪૧૮૪ ૭૩૭૯૧ ૮૩૪૬૧ ૯૮૯૧૫ ૧૭૮૩૩ ૭૪૦૯૨ ૪૯૨૬૮ ૮૪૪૭૬ ૬૪૨૦૦ ૮૭૪૩૯ ૫૧૨૮૯ ૮૯૨૯૧ ૬૧૯૧૨ ૮૨૯૪૭ ૨૦૦૧૦
 • ૮૭૫૦૭ ૩૮૯૮૪ ૯૭૧૧૩ ૭૩૧૬૩ ૮૮૬૦૬ ૮૬૩૭૭ ૮૪૪૭૯ ૮૬૬૩૯ ૭૦૪૪૩ ૦૯૨૫૩ ૮૧૧૨૯ ૪૯૨૯૦ ૯૬૮૯૩ ૦૫૪૯૯ ૯૬૮૯૩ ૦૫૪૧૮ ૯૬૮૯૩ ૦૫૬૩૦
 • ૯૩૧૧૫ ૧૪૯૮૪ ૯૬૮૯૩ ૦૫૯૭૭ ૯૬૮૯૪ ૦૫૪૦૮ ૯૬૮૯૪ ૦૫૫૫૮ ૯૬૮૯૪ ૦૫૭૫૮ ૯૬૮૯૪ ૦૫૯૫૫ ૯૬૮૯૫ ૦૫૫૯૬ ૯૬૮૯૫ ૦૫૭૬૪ ૯૬૮૯૮ ૦૫૧૩૯
 • ૯૬૮૯૮ ૦૫૩૭૬ ૯૬૮૯૮ ૦૫૪૪૦ ૯૬૮૯૮ ૦૫૮૧૮ ૯૭૧૧૪ ૮૩૦૨૭ ૯૬૮૯૨ ૦૫૨૬૦ ૯૬૮૯૩ ૦૫૩૪૯ ૯૬૮૯૫ ૦૫૯૫૦ ૯૬૮૯૮ ૦૫૭૭૯ ૯૬૮૯૪ ૦૫૭૧૨
 • ૯૬૮૯૬ ૦૫૦૮૯ ૯૬૮૯૬ ૦૫૧૧૦ ૯૬૮૯૬ ૦૫૧૨૩ ૯૬૮૯૬ ૦૫૧૪૭ ૯૬૮૯૬ ૦૫૧૪૯ ૯૬૮૯૬ ૦૫૧૫૨ ૯૬૮૯૬ ૦૫૨૨૮ ૯૬૮૯૬ ૦૫૨૪૭ ૯૬૮૯૬ ૦૫૨૪૮
 • ૯૬૮૯૬ ૦૫૩૩૩ ૯૬૮૯૬ ૦૫૪૬૬ ૯૭૧૭૨ ૬૩૩૪૭ ૯૯૯૦૪ ૩૩૪૧૨ ૮૯૨૯૩ ૬૯૪૦૪ ૯૬૮૯૬ ૦૫૧૦૯ ૪૦૪૦૭ ૧૬૫૩૯ ૮૯૨૯૭ ૭૧૧૪૭ ૯૦૦૭૬ ૫૬૫૬૨
 • ૯૬૬૭૯ ૫૧૭૯૭ ૯૬૮૯૫ ૦૫૮૦૮ ૮૯૨૯૮ ૧૮૨૨૩ ૯૫૬૦૩ ૯૫૫૪૩ ૯૬૮૯૮ ૦૫૭૦૩ ૯૭૧૧૩ ૧૯૪૧૭