૧૨૫ લાખ રૂદ્રાક્ષના બનેલા શિવલિંગ ને ૫૦૦૦ લાઈક્સથી વધાવી લઈએ!

971968_705431062805052_1554176493_n

 

૧૨૫ લાખ રૂદ્રાક્ષના બનેલા શિવલિંગ ને ૫૦૦૦ લાઈક્સથી વધાવી લઈએ!

ઓમ નમઃ શિવાય!

join us: જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ટીપ્પણી