કાશ્મીર અને પત્ની વચ્ચે સમાનતા

0032_aiyerપ્રશ્ન- કાશ્મીર અને પત્નીમાં શું સમાનતા છે?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

જવાબ- આમ તો બન્ને સમસ્યા છે, પણ પાડોશી નજર નાખે તો ગુસ્સો આવે છે.

ટીપ્પણી