રોજબરોજના વપરાશમાં કયો લોટ સારો ? અને કયો લોટ સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક છે...

રોજબરોજના વપરાશમાં કયો લોટ સારો ? રોજબરોજના વપરાશમાં જુદા જુદાં લોટની રોટલી શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ઘઉમાં ગ્લુટનનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગ્લુટનની એલર્જીવાળા લોકો...

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!