13 વર્ષની કીશોરીના ખૂની સુધી વર્ષો પહેલાં મૃત્યુ પામેલા પિતાના ડીએનએની કડીએ પહોંચાડ્યા

ઇટાલીના ઇતિહાસનો એક અત્યંત જટીલ મર્ડર કેસ. પોલીસની લગન અને ધગસથી ચાર વર્ષે ઉકેલાયો યારા ગેંબીરાસીઓ તે વખતે માત્ર 13 વર્ષની એક અત્યંત ઉત્સાહિ જીમનાસ્ટ...

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time