મનહર ઓઝા

  પડકાર : જે સમયની કિંમત નથી સમજતો, સમય તેની કિંમત નથી સમજતો…

  આપણે બધાં જાણીએ છીએ કે જે સમય ચાલ્યો ગયો છે તે ફરીથી આવવાનો નથી. સમયની કિંમત સમય ભૂતકાળ થઇ જાય, એટલે કે તે જતો...

  Latest Stories

  Popular Today

  Popular Last 7 Days

  Popular All Time

  error: Content is protected !!