લોગો ડિઝાઈન તો ઘણા બધા કરતા હશે પણ આવા અનોખા લોગો કોઈ ન બનાવી...

૧. FedEx કંપનીનો લોગો અલગ અલગ પ્રકારના ફોન્ટને ભેગો કરીને એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે કે E અને X ની વચ્ચે એક જમણી બાજુની...

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time