૫ કરોડ કા સવાલ – ચંદ્ર પર પહોંચનાર પ્રથમ કોણ?

Gujarati Jokes 276

આ મારા બેટા રજનીકાંતના વંશજ નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ કરતા પણ પહેલા ચંદ્ર પર પહોચી ગયા હતા ! 😛

ટીપ્પણી