હું પહેલા ભારતીય…!

1011762_182244901936256_1800262026_n

 

વાત સાચી ને ?

 

 

ટીપ્પણી