સ્વીસબેંકનો ભારત સરકારને પત્ર

Gujarati Jokes 334

Gujarati Jokes 334

દોસ્તો!

RTIથી બહાર આવેલા આ ફોટોની સત્યતા કેટલી છે તે તો મને નથી ખબર…

પણ, જો સાચી વાત હોયતો ભારતના સૌથી ભ્રષ્ટ ૧૦ વ્યક્તિઓ માં હાલની સરકાર ના ૭ છે !! – આને વિધિની વક્રતા કહેવી કે દેશનુ દુર્ભાગ્ય !

 

મહેરબાની કરીને આ ફોટો “શેર” કરો જેથી કરીને દરેક નાગરિકને આ વાતની ખબર પડે !

 

ટીપ્પણી