સફળ થવા શાની જરૂર?

સફળ થવા શાની જરૂર? અનુભવ, યુવાની, પૈસો, ભણતર કે ધગશ ??

ટીપ્પણી