શૂન્ય ની શોધ !

Gujarati Jokes 387શિક્ષક : શૂન્ય ની શોધ કોણે અને ક્યારે કરી?

જેંતી : આર્યભટ્ટે! મારા પેપર ચેક કરતી વખતે!!

 

ટીપ્પણી