શું તમે વિક્રમ વેતાલના આ નવા અવતાર જોયા કે નહિ ?

Gujaratijoks vikram

વિક્રમ વેતાલના જમાના પ્રમાણે ના રૂપો…!

ટીપ્પણી