લોકસભા એજંડા !

Gujarati jokes 427૧૦ : ૦૦ –  એન્ટ્રી

૧૦ : ૧૫ –  “બેઠ જાઈએ”

૧૦ : ૪૫ – “પ્લીઝ બેઠ જાઈએ”

૧૧ : ૦૦ –  “અપને અપને ઘર જાઈએ”

ટીપ્પણી