લે આ વળી શું થઇ ગયું?

Gujarati Jokes 424

કોઈ કહી શકો કે મેચ દરમિયાન આ બધા કેમ સુઈ ગયા છે? (No Googling please !)

ટીપ્પણી