“રાધિકાબેન” દ્વારા બનાવામાં આવેલી એક રંગોળી !

18355_1187998871223_7237248_n

 

આપણી ફેન કલબના એક મિત્ર “રાધિકાબેન” દ્વારા બનાવામાં આવેલી એક રંગોળી !

હર હર મહાદેવ !

ટીપ્પણી