રાજકોટના છોકરાનો હટકે પ્રપોઝ…

Gujaratijoks propose

હા હા હા….જક્કાસ પ્રપોઝ !

ટીપ્પણી