રજનીકાંતે શરુ કરી કોલેજ

રજનીકાંતે કોલેજ શરુ કરી...

બધા જ વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઇ ગયા!

ખબર છે કેમ??
.

.

.

.

કોલેજ નુ નામ હતું –

“Rajnikant’s Medical College of Engineering for Commerce”

સૌજન્ય : પરીબેન પટેલ

ટીપ્પણી