મૂડીવાદ એટલે?

મૂડીવાદ એટલે –

બીજાની અગવડ તે મારો મોકો

શું કહો છો દોસ્તો?

 

ટીપ્પણી