માણસ ને બુદ્ધિ છે તેનો પુરાવો

Customer is King… and King never bargains…

કોણ કે છે કે લોકો પાસે ભેજું નથી… 🙂 🙂

ટીપ્પણી