મંદિરમાં લખેલ વાક્ય

Gujarati Jokes 327

આજે રવિવારે સવારના પહોરમાં મસ્ત સુવિચાર -

તમે શુ કહો છો આ સ્લોગન વિશે ?

ટીપ્પણી