ભાગ્યશાળી ઘોડો !

Gujarati Jokes 377આ ઘોડાના ના મોઢા પર ધ્યાનથી જુઓ…..

ખોટી ઈર્ષાના કરતા!

ટીપ્પણી