બિચારાનું “કરી” નાખ્યું!

Gujarati Jokes 306પેટ્રોલના ભાવ આમજ વધતા રહ્યાં તો સોના-ચાંદીની જગ્યાએ પેટ્રોલની લૂંટ થાશે!

ટીપ્પણી