બાપુની શાયરી

Gujarati Jokes 371બાપુ : સોચા થા આજ ઉસકે દિલ મેં પ્યાર કી ચિનગારી ડાલ દુ!

વાહ………….વાહ……………….વાહ………………..

સોચા થા આજ ઉસકે દિલ મેં પ્યાર કી ચિનગારી ડાલ દુ!

પણ શું કરું?…………..મારો બેટો ભડકો થઇ ગયો!!

ટીપ્પણી