બતાવો ઈશ્વર કયા છે ?

gujarati Jokes 360પહેલા ધોરણના બાળકોને શાળામાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો – ઈશ્વર ક્યા છે ?

એક બાળકે હાથ ઉપર કર્યો – મને ખબર છે.

ટીચરે કહ્યુ – સારુ તો બતાવો ઈશ્વર કયા છે ?

બાળકે કહ્યુ – અમારા બાથરૂમમાં.

એક ક્ષણ માટે ટીચર ચુપ થઈ ગઈ.

પછી બોલી – તને કેવી રીતે ખબર પડી ?

બાળક બોલ્યુ – રોજ સવારે પપ્પા ઉઠીને બાથરૂમનો દરવાજો ખટખટાવતા કહે છે –

“હે ભગવાન , તુ હજુ સુધી અંદર જ છે ?”  😛

 

ટીપ્પણી