ફ્રીડમ ફાઈટર્સ !

Gujarati Jokes 282શું તમે કહી શકો કે આ વૃક્ષ માં કેટલા અને ક્યા ક્યા ક્રાંતિકારીઓ છે?

જો જો પાછા આઝાદી પછીના નેતાના નામ ના લેવા માંડતા! 
ફક્ત આઝાદી અપાવનાર વિરલાઓની જ વાત થાય છે!  8-)

ટીપ્પણી