ફેસબુક ફીવર

Gujarati Jokes 313

એક વ્યક્તિએ તેનું સ્ટેટસ અપડેટ કર્યું “ અગાસી પર સૂવા જાવ છું – બહુ ગરમી થાય છે”

૧૭ મરછરો ની લાઈક આવી – એ પણ ફક્ત 2 જ સેકંડ મા !!  😎

ટીપ્પણી