ફર્સ્ટ બેન્ચર્સ અને લાસ્ટ બેન્ચર્સ

Gujarati Jokes 334ફર્સ્ટ બેન્ચર્સ અને લાસ્ટ બેન્ચર્સ વચ્ચે એક મોટામાં મોટો તફાવત શું હોય ખબર છે?

.

.

.

.

.

.

Hard Working અને Hardly Working.

 

ટીપ્પણી