પોલીસને તો આવું જ દેખાય

Gujaratijoks polisજો સાચું હોય તો ઠોકો લાઈક !