પરીક્ષાખંડનુ મૌન

Gujarati Jokes 430શિક્ષકના હજાર શબ્દોની પણ કઈ અસર ના થાય,

પણ, પરીક્ષાખંડમાં બીજા સહપાઠીનુ મૌન આંખમાં આસું લઇ આવવા બસ છે.

વાત સાથે સહમત હો તો લાઈક જરૂરથી કરજો.

તમારો શું અનુભવ છે?

 

ટીપ્પણી