પત્નીએ પતિનાં જન્મદિવસ માટે ખરીદી ગિફ્ટ

5932_joke-4

 

પત્નીઃ તમારા જન્મદિવસ માટે એટલો મોંઘો સૂટ લીધો છે કે તેને જોતા જ રહી જશો!

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

પતિઃ શું વાત છે! તે મારૂં આટલું ધ્યાન તો રાખ્યું. મને એ સૂટ દેખાડ તો ખરા.

 

.

.

.

.

.

.

પત્નીઃ હમણાં જ પહેરીને આવું છું!

 

 

ટીપ્પણી