ન્યુ રોકસ્ટાર

Gujarati Jokes 341

આ સાઊથ ઈન્ડિયન સ્ટાઈલમાં રોક-સ્ટાર જોઈ કે નહીં ?

ટીપ્પણી