ન્યુટનનો ચોથો નિયમ !

Gujarati Jokes 426

તમારો શું અનુભવ છે દોસ્તો?

ટીપ્પણી