નવેમ્બરમાં કર્યું અપ્રિલ ફૂલ

Gujarati jokes 347આજકાલતો કૂતરાઓ પણ સ્માર્ટ થઈ ગયા છે!

ટીપ્પણી