2011નો દુનિયાનો સૌથી મોટો જોક !

Gujarati Jokes 346હું પણ હસી લઉં.. હા હા હા હા હા હા….

તમે કેમ બાકી રહો છો?

 

ટીપ્પણી