તમે શું સમજ્યા ?

Gujarati Jokes 396ગમી તે મળતી નથી…

મળી તે ફાવતી નથી…

ફાવી તેની સાથે મજા આવતી નથી…

અને મજા આવે તેવી કાયમ રહેતી નથી…

તેનુ નામ?

.

.

.

.

.

નોકરી નોકરી!

તમે શું સમજ્યા…?

ટીપ્પણી