તમે અંગ્રેજીનાં ખાંટુ છો? તો આ વાક્યનું અંગ્રેજી કરી તો બતાવો!

Gujarati jokes 267

ટીચર :

જેન્તી!! આ વાક્ય નું ઈંગલીશ કરતો..!

એણે પોતાનું કામ કર્યું અને કરતો જ ગયો!

.

.

.

.

.

જેન્તી :

He did his work and done Dana Dan done Dana Dan….!  😆

 

ટીપ્પણી