તમારું સ્ટેટસ ક્યાં અપડેટ કરશો?

આ ફોટો ઝીણવટપૂર્વક જુઓ અને જાણૉ કે તમારે તમારું સ્ટેટસ ક્યાં અપડેટ કરવું જોઈએ!

Gujarati Jokes 305

ટીપ્પણી