ઢીસુમ!!

Gujarati Jokes 449થોડીવાર રાહ જોજો – કદાચ ચિત્ર “એક્શન” માં આવતા થોડીવાર લાગી શકે છે !

ટીપ્પણી