જો તમે ના સમજ્યા તો તમે ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં !

Gujarati Jokes 283જો તમને રમુજ સમજાઈ હોય તો લાઈક કરજો!

કોમેન્ટમાં જવાબ જાહેર ના કરતા! નહીં તો , બીજાની મજા મરી જશે!

ટીપ્પણી