જો જો હો ક્યાય પડી ના જતા !

Gujarati Jokes 402

કેવી કમાલની કળા છે ! આ પિક્ચરને જોઈને ખરેખર લાગે કે આ ભાઈ હમણાં પડીજ જશે…નંઈ? “શેર” કરીને ભાઈની ચિત્રકલાને ખાસ બિરદાવો !

ટીપ્પણી