જો જો – તમે આવી ભૂલ ના કરતા હોં!

Gujarati Jokes 268

ખાનગી વાતું ફેસબૂક પર ના હોય ભાઈસા'બ! કોણ સમજાવે આમને? 
તમે તો ક્યાંક આવી ભૂલ નથી કરતાં ને?

ટીપ્પણી