જેંતીનું જક્કાસ લોજીક !

Gujaratijoks tchar

જેંતીનું લોજીક તો બરોબર છે નઈ ?

 

ટીપ્પણી