છોકરો શોક – છોકરી રોક્સ!

Gujarati Jokes 433છોકરો : જાનું! તું જો કે તો તારું નામ હાથ પર લખી દવ! તેથી આગળ દિલ પર પણ લખી દવ!

છોકરી : અહીં તહી શું કામે લખે છે, જો સાચો પ્રેમ હોય તો ડાયરેક્ટ તારી મિલકતના કાગળ પર જ લખી દેને!

ટીપ્પણી