છોકરીઓને કોઈના પહોચે હો…

Gujaratijoks girlહમણા એક છાપામાં આવ્યું કે એ.ટી.એમ. મશીન જામ થઇ ગયું અને કામ કરતુ બંધ થઇ ગયું…

 

ખબર કેમ ?

 

એક વધારે સ્માર્ટ છોકરીએ તેની હેઈર પીન નાખી જયારે ઓપ્શન  આવ્યું કે, ..”Enter Your PIN” 😳 :mrgreen: 😳 😆 🙄

 

ટીપ્પણી