છોકરા માટે હિંમતનું કામ !

Gujarati Jokes 355આ તો કોઈ પણ છોકરા માટે હિંમતનું કામ છે.

 

.

.

.

.

“છોકરીની ફ્રેંડ રીક્વેસ્ટ રીજેક્ટ કરવી”

સાચુ બોલજો કેટલાએ રિજેક્ટ કરી છે?

 

ટીપ્પણી