ગ્લોબલ વોર્મિંગ

ગ્લોબલ વૉર્મિગ શરૂ થવા પાછળનું કારણ પૃથ્વિ પોતેજ છે આ કાર્ટૂન મુજબ!

ટીપ્પણી