ગુજરાતી લોકો માટે ખાસ “ન.મો. બત્રીસા”

Gujaratijoks modiમિત્રો ! તમને કેવી લાગી ન.મો. બત્રીસા ?

નોંધ : બત્રીસા ફક્ત રમુજ માટે લખી છે, તેનો સંબંધ કોઈ પાર્ટીને સપોર્ટ કરવાનો નથી…! આભાર…!

 

ટીપ્પણી