ખરી મિત્રતા !

Gujaratijoks dost

એક મિત્ર એ નવો મોબાઇલ ફોન લીધો…!!!

 

૧ મિત્ર- જો અલ્યા મે નવો મોબાઇલ લીધો…

૨ મિત્ર- ઓ હો પાર્ટી બાકી ફોર્મ માં લાગે છે..પાર્ટી તો આપ અલ્યા.

હું તને ગીફ્ટ આપીશ બસ…

 

૧ મિત્ર- હા સારું ચલ આજે રાતે હોટલમાં મારા તરફથી પાર્ટી…

૨ મિત્ર- આપજે હો અલ્યા પછી દાવ ના કરતો…

 

(રાત્રે બન્ને મિત્રો હોટલમાં જમવાં માટે મળે છે )

 

૨ મિત્ર- અલ્યા તુ તો આટલો ગરીબ છે,માણ માણ એક મોબાઇલ લીધો તો અને તે આ અત્યારે પાર્ટી કેમની ગોઠવી???

 

૧ મિત્ર- નવો મોબાઇલ વેંચીને…તારા માટે તો તું કે તો જીવ પણ આપી દવ.

 

૨ મિત્ર-સાલા મને ખબર જ હતી કે તું આવું કંઇક કરીશ…

એટલે તે જે દુકાને મોબાઇલ વેચ્યો હતો ને ત્યારથી હું ખરીદીને લઇ આયો….લે આ મારા તરફથી તારી ગીફ્ટ…

 

મોરલ:”જીંદગીમાં મિત્ર નહીં,પણ મિત્રમાં જીંદગી છે…!!!”

 

ટીપ્પણી